Chovateľstvo

Vtáčia chrípka na Slovensku ohrozuje najmä drobných chovateľov

Vtáčia chrípka na Slovensku

S vtáčou chrípkou sa musí naučiť vysporiadať mnoho drobných, ale i veľkochovateľov, ktorí sa venujú hydine dlhodobo. Nikdy sa nedá odhadnúť, či sa vôbec vyskytne a na akých miestach ju očakávať. Priblížime si, ako pred ňou chrániť hydinu, jej príznaky a dopad.

S vtáčou chrípkou bojovali chovatelia aj v roku 2020

Hovorí sa jej aj aviárna influenza a je to infekčná choroba vtáctva a hydiny. Naposledy strašila chovateľov hydiny na prelome rokov 2016/2017. Jej zvýšený výskyt bol však zaznamenaný aj v tomto období, koncom roka 2019 a v prvých mesiacoch v roku 2020. Doposiaľ boli postihnuté 4 ohniská samochovateľov, a to v okrese Nitra, v blízkosti Trnavy, Čadce a museli dokonca zavrieť Zoo Bojnice, kvôli výskytu vtáčej chrípky a úhynu vtáctva v nej.

Ako postupovať pri prevencii a čo robiť pri postihnutí zvierat vtáčou chrípkou

Na udržanie hygieny v kuríne je potrebné používať dezinfekčné prostriedkysuchomix, ktoré minimalizujú možnosť ochorenia. Keď sa však potvrdí ochorenie v chove je nutné usmrtiť všetky zvieratá. Následne bude treba ich pozostatky aj vajcia zlikvidovať tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu choroby. Je nutné dodržiavať zoohygienické opatrenia, zamedziť zvieratám voľný výbeh počas možnosti infekcie a kŕmiť a napájať ich len v uzavretom priestore. Robí sa to preto, aby k ich kŕmidlám nelietali voľne žijúce vtáky, ktoré môžu byť nakazené. Nevyhnutnosťou je vydezinfikovať priestor, kde hydina žila, dopravné prostriedky, v ktorých ste hydinu prevážali a všetko, čo môže byť kontaminované. Ak sa váš chov nachádza v oblasti polomeru ochranného pásma vzdialeného do 3km od ohniska nákazy alebo v pásme pozorovania o polomere 10km okolo ohniska, budete musieť dodržiavať nariadené opatrenia. Medzi ne môže spadať dezinfekcia kurína alebo haly, kontroly hydiny aj osôb, ktoré s ňou manipulujú, zákaz predaja produktov z týchto chovov, zákaz vyvážania a rozhadzovania podstielky a trusu bez povolenia. Ak chováte vodnú hydinu v blízkosti ostatnej hydiny, zabezpečte ich oddelenie.

Najviac ohrozené je vtáctvo bez protilátok na vtáčiu chrípku

Stáva sa, že odolnejšie jedince, ktoré v minulosti prekonali tento vírus sa už nemusia opätovne nakaziť. Vytvoria si protilátky a tým pádom už pre ne nie je taký nebezpečný. Vnímavejšie zvieratá na túto chorobu však takmer vždy uhynú. Najcitlivejšie na chrípku sú morky, ale pri nakazení akejkoľvek hydiny býva mortalita zvierat až 100%. Ak máte podozrenie na vtáčiu chrípku aj u vašich zvierat, treba to oznámiť na veterinárnej a potravinovej správe.

Príznaky vtáčej chrípky

Príznakov, ktoré môžete spozorovať pri ochorení hydiny vtáčou chrípkou je veľa:

 • pokles príjmu potravy
 • zvieratá sú menej plaché
 • našuchorené perie
 • zastavenie znášky vajec
 • častejšie kvokanie
 • kašeľ
 • kýchanie
 • chrapot
 • výtok z nosových otvorov
 • nadmerné slzenie očí
 • hnačka
 • modranie hlavy
 • úhyn

Môžu dostať vtáčiu chrípku aj ľudia?

Choroba sa prenáša najmä na doma chovanú hydinu s výbehom z voľne žijúceho divokého vtáctva. Prenos vtáčej chrípky zo zvieraťa na človeka je veľmi nepravdepodobný, ale nie je to nereálne. Preto treba dodržiavať základné hygienické návyky, umývať si ruky po styku s hydinou, nechytať nakazené či uhynuté zvieratá bez rukavíc. V obchodoch by sa nemalo predávať mäso z nakazených sliepok. Nakoniec, je menšia pravdepodobnosť, že vtáčia chrípka postihne veľkochov ako doma chovanú hydinu, pretože v nich sú väčšinou zvieratá umiestnené v halách. Ak by sa to však stalo a mäso by sa na pulty obchodov dostalo pred spozorovaním chrípky v chove, vírus zneškodníte varením mäsa aspoň po dobu 20 minút pri teplote 70°C a viac. Ak ste si však istý, že mäso je nakazené, nekonzumujte ho ani po tepelnej úprave.

Riziko pre osobu, ktorá je v styku s infikovanými vtákmi je nízke, i keď sa zdá, že riziko kolíše podľa daného typu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI). HPAI prenos funguje na priamom kontakte s infikovanými vtákmi alebo vtáčími produktmi.

Ochrana prenosu vtáčej chrípky na človeka

 • Kontrola infekcie a symptómov vtáčej chrípky u vtákov.
 • Minimalizácia počtu ľudí, ktorí môžu prichádzať do styku s vírusom.
 • Používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii so zvieratami, v chovoch kde hrozí potenciálne riziko infekcie.
 • Užívanie predpísaných antivírových liekov od lekára pri potvrdení vtáčej chrípky.
 • Zváženie vakcinácie proti sezónnej chrípke.
 • Dodržiavanie hygienických návykov v chovoch

 

Spôsob prenosu vtáčej chrípky na človeka

HPAI prenos prebieha priamym kontaktom s infikovanými vtákmi, alebo vtáčími produktmi. Nakoľko vírus môže prežívať určitý krátky čas v prostredí, predpokladá sa, že ho možno chytiť z povrchov predmetov, prachu, atď., ktoré sú kontaminované vtáčími produktmi (hlavne trusom a sekrétmi dýchacieho ústrojenstva) alebo z tepelne neupraveného infikovaného mäsa a krvi.