Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdilo spoločnosti  A chov spol.s.r.o.
registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným
registračným číslom – 201416881

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.  nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli
identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne
spoločnosti  A chov spol. s.r.o.   tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu
byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za
účelom využívania služieb serveru  A chov spol. s.r.o.  . Akékoľvek osobné
údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané
tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v
dobe zberu dát.

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o
chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto
analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na
internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii
prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického
prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne
poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných
stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných
informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť  A chov spol. s.r.o.
za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie
o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných
operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití
cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači
užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa,
prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy,
ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky
bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade
napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade
neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   všetky finančne
primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného
užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 4.4.2014.

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje
Zákazník prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov
pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny
za tovar a pre reklamné a propagačné účely Prevádzkovateľa
(zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi)Prevádzkovateľ vyhlasuje,
že osobné údaje  Zákazníka budú použité v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník zodpovedá za
správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných
údajov. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol
Prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov
podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov