Všeobecné obchodné podmienky

Uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.achov.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.achov.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Adresa prevádzky E-Shopu

 

A chov spol.s.r.o.
Suchá nad Parnou 125
91901 Suchá nad Parnou

IČO: 47430435
DIČ: 2023891672

IČ DPH: Sk2023891672

Zapísané v OR Oddiel: s.r.o. vložka č. 32904/T

Číslo účtu: ČSOB  – IBAN: Sk95 7500 0000 0040 2251 4422

Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby: Anna Procházková
T-Mobile: (+421)0917634212,  0903354807
e-mail: achov@achov.sk

Kamenná predajňa

Otváracie hodiny:

Pondelok 8.00-12.00    13.00-17.00
Utorok 8.00-12.00    13.00-17.00
Streda 8.00-12.00    13.00-17.00
Štvrtok 8.00-12.00    13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00    13.00-17.00
Sobota 8.00-12.00
Nedeľa zatvorené

Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti A chov

Povinnosti predávajúceho

Zaväzujeme sa zákazníkovi  dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a bezodkladne mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť dohodnúť sa s internetovým obchodom  na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad  nám bezodkladne túto skutočnosť oznámiť.

Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar nasledujúcim spôsobom:

 • on-line priamo na našej stránke www.achov.sk  e-mailom na našu e-mailovú adresu achov@achov.sk  kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo

Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt je nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do 24 hodín od podania objednávky, a to e-mailom na adrese : achov@achov.sk  alebo telefonicky na tel. č.: 0903 354 807. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Po potvrdení že sa objednávka realizuje nie je možné objednávku stornovať.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si A-chov spol.s.r.o.  vyhradzuje právo vyúčtovať kupújucému náklady spojené s odoslaním a vrátením zásielky v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby (Slovenská pošta, UPS).

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu bezodkladne.

Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je stanovené inak. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platba za tovar

Platba pri dodávke na dobierku – za objednaný tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérovi.

Platba na predfaktúru – po uhradení celej sumy na náš účet vám bude tovar odoslaný. Tovar rezervujeme 7 dní.
Platba pri osobnom prevzatí – kupujúci uhrádza tovar priamo predávajúcemu v hotovosti    v kamenej predajni.
Platba na účet: Pri objednávke nad 150 EUR. (preprava zásielky zdarma nutná platba vopred).

 • ČSOB – IBAN: Sk95 7500 0000 0040 2251 4422

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

Doprava tovaru

Osobný odber – Osobný odber je možné uskutočniť v kamennej predajni  Suchá nad Parnou. Pri osobnom odbere tovar zaplatíte v hotovosti.
Platba vopred – tovar vopred zaplatíte a potom si ho osobne vyzdvihnete. Pri osobných odberoch nie je účtované prepravné.

Objednaný tovar zasielame:

Kuriérskou službou.

K cene tovaru je pripočítané prepravné a dobierkové vo výške uvedenej na konci objednávky. Cenník si môžete pozrieť v časti platba a doprava.

Záruky a reklamácie

Firma A chov sa riadi podľa  zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný – použitý tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny nami dodávaných suchých krmív je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale (zadná strana vreca/vrecka). Na obale je taktiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie spôsobom: do dátumu uvedenom na obale. Zasielané krmivá majú dátum spotreby vždy dlhší ako 2 mesiace. V opačnom prípade kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielku odošleme iba s jeho súhlasom.
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne v našej prevádzke v Suchej nad Parnou,  kde je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu (pokiaľ sa nedohodneme inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s tovarom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.
Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.
Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.
Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Rovnako nie je možné vrátiť ani zakúpené časopisy a periodickú tlač. Vzhľadom na charakter sortimentu teda nie je možné vrátiť krmivá, vitamíny, liečivá a ostatný tovar hygienického zamerania pokiaľ je rozbalený alebo vykazuje známky použitia. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na adresu prevádzky A chov  v Suchej nad Parnou a to za nasledujúcich podmienok

 • tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku – tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Náš internetový obchod sa riadi Zakonom 391/2015 o alternativnom rieseni spotrebitelskych sporov.

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na achov@achov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov SR potvrdilo spoločnosti  A chov spol.s.r.o.
registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným
registračným číslom – 201416881.

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.  nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli
identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne
spoločnosti  A chov spol. s.r.o.   tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu
byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za
účelom využívania služieb serveru  A chov spol. s.r.o.  . Akékoľvek osobné
údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané
tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v
dobe zberu dát.

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o
chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto
analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na
internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii
prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického
prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne
poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných
stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných
informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť  A chov spol. s.r.o.
za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie
o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných
operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití
cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači
užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa,
prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy,
ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky
bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade
napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade
neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť  A chov spol. s.r.o.   všetky finančne
primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného
užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 4.4.2014.

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje
Zákazník prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov
pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny
za tovar a pre reklamné a propagačné účely Prevádzkovateľa
(zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi)Prevádzkovateľ vyhlasuje,
že osobné údaje  Zákazníka budú použité v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník zodpovedá za
správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných
údajov. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol
Prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov
podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov